Algemene voorwaarden

Courtens Bikesports

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Huursom

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst door Courtens Bikesports geldende tarieven.

Artikel 2 Begrippen

Fiets: de fiets, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;
Huurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Verhuurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit’.

Artikel 3 Betaling

a. De huursom en alle andere bedragen dienen betaald te worden alvorens de gehuurde artikelen worden meegenomen.
b. Per artikel geldt een waarborgsom. Indien anders vermeld op het contract. Deze waarborgsom dient om het gehuurde weer in goede staat in te leveren aan de huurder. Eventuele schade of diefstal wordt naast de waarborgsom verrekend.
c. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.
d. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 4 Huurperiode

a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.
b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel a.
c. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.
d. De fiets(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.
e. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de fiets(en) niet op tijd op het adres van verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot dat de fietsen door de verhuurder zijn ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1.
f. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 5 Gebruik/Aansprakelijkheid

a. De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen. Vervuiling door normaal gebruik wordt door de verhuurder geaccepteerd.
b. De huurder zal goed zorgen voor de fiets(en). Zo dient huurder voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. Telkens de fiets goed afsluiten en niet onafgesloten/onbewaakt achterlaten.
c. De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden op onverharde paden.
d. Bij een elektrische fiets wordt een helm geadviseerd (niet verplicht). De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het niet dragen van een deugdelijke helm door de bestuurder.
e. De huurder blijft aansprakelijk bij diefstal en schade aan de gehuurde fiets(en) totdat de verhuurder de fiets(en) in ontvangst neemt.

Artikel 6 Schade, verlies en diefstal

De gehuurde fiets(en) zijn niet verzekerd voor diefstal- of casco-schade. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen – daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten. Bij verlies van een sleutel dient de huurder €15,- te betalen. Bij diefstal of verlies wordt de dagwaarde in rekening gebracht. Bij diefstal dient de huurder de sleutel te overhandigen. Inname en/of borgteruggave vrijwaren de huurder niet van zijn/haar verplichtingen tot schadeloosstelling voor ontstane schade tijdens de huurperiode.

Artikel 7 Eigen risico verlagen

Zoals in artikel 6 vermeld zijn de gehuurde artikelen niet verzekerd en is de huurder aansprakelijk voor verlies/diefstal. Het is mogelijk om het eigen risico te verlagen van dagwaarde naar € 250,-. De eenmalige kosten hiervan bedragen €10,-.

Artikel 8 Kosten tijdens huurperiode

Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties. Normaal onderhoud, niet te verwijten aan huurder, zijn voor rekening van de verhuurder.

Artikel 9 Reserveren/Annuleren

a. Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden.
b. Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan kan dat geheel kosteloos mits 24 uur van tevoren schriftelijk (e-mail) kenbaar gemaakt anders wordt 1 dag in rekening gebracht.

Artikel 10 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.